ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ (ബിംബം, വിഗ്രഹം) ഏതു ദേവന്‍റെതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ?

മാ൪ത്താണ്ഡോദയദൃഷ്ടികേന്ദ്രഗതയഃ
സിംഹസ്യലഗ്നസ്ഥിതിഃ
ശ്ശംഭോഃ സന്നിധിസൂചകാഃ ശിശിരഗോ
ശ്ചൈതേ കുളീരോദയഃ
ദു൪ഗ്ഗായാസ്തു കുജാലയോഭയദൃശഃ
സ്കന്ദസ്യ കാള്യാസ്തഥാ
ശാസ്തുശ്ചാ൪ക്കഭൂവോ ഹരേഃ ശശിഭുവഃ
സ൪വ്വേശ്വരാണാം ഗുരോഃ

സാരം :-

ചില ദേവപ്രശ്നചിന്തയില്‍ ദേവഭേദം കൂടി അറിയേണ്ടിവരും. ഏറിയ കാലമായി ജീ൪ണ്ണിച്ചുകിടന്നാല്‍ വീണ്ടും ഉദ്ദരിക്കുമ്പോള്‍ പൂ൪വികബോധം ഇല്ലെന്നു വരാം. ചിലടത്തു പരമാ൪ത്ഥം ദൈവജ്ഞനില്‍ (ജ്യോതിഷിയില്‍) നിന്ന് തന്നെ അറിയണമെന്നുള്ള വിചാരംകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലെന്നു വരാം. അഗ്നിനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളില്‍ ഏതു ദേവനാണെന്നു ചിന്തിച്ചുപറയണമെന്നുള്ള രീതിയാണ് താഴെ പറയുന്നത്.

ചിങ്ങം രാശി ആരുഢം (ലഗ്നം) വരിക, അവിടെ സൂര്യന്‍റെ യോഗമോ ദൃഷ്ട്യോ കേന്ദ്രസ്ഥിതിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാല്‍ ഇവിടുത്തെ ദേവന്‍ "ശിവനാണെന്ന്" പറയണം.

ക൪ക്കിടകം ആരുഢമായി വരിക, ചന്ദ്രന്‍റെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ കേന്ദ്രമോ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വന്നാല്‍ ഇവിടുത്തെ ദേവത "ദു൪ഗ്ഗാഭഗവതി" ആണെന്ന് പറയണം.

ചൊവ്വാക്ഷേത്രമായ മേടം ആരുഢമായി വരിക, ചൊവ്വയുടെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ കേന്ദ്രമോ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാല്‍ ദേവന്‍ "സുബ്രഹ്മണ്യനാണെന്ന്" പറയണം.

ചൊവ്വാക്ഷേത്രമായ വൃശ്ചികം ആരുഢമായി വരിക, ചൊവ്വയുടെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ കേന്ദ്രമോ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാല്‍ ദേവത "ഭദ്രകാളി" ആണെന്ന് പറയണം.

ശനിക്ഷേത്രമായ മകരം, കുംഭം എന്നീ രാശികള്‍ ആരുഢമായി വരിക, ശനിയുടെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ കേന്ദ്രമോ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാല്‍ ദേവന്‍ "ശാസ്താവ്" ആണെന്ന് പറയണം.

ബുധന്‍റെ രാശികളായ മിഥുനം, കന്നി എന്നീ രാശികള്‍ ആരുഢമായി വരിക, ബുധന്‍റെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ കേന്ദ്രമോ ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാല്‍ ദേവന്‍ "വിഷ്ണു" ആണെന്ന് പറയണം.

ധനു, മീനം എന്നീ രാശികള്‍ ആരുഢമായി വരിക, വ്യാഴത്തിന്‍റെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ കേന്ദ്രമോ ഇവ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാല്‍ എല്ലാ "ദേവന്മാരുടെയും" സാന്നിദ്ധ്യം പറയാവുന്നതാണ്.

ശുക്രനെക്കൊണ്ട് ദേവനി൪ണ്ണയം ഇവിടെ ചെയ്തുകാണുന്നില്ല. എങ്കിലും ഇടവം, തുലാം എന്നീ രാശികള്‍ ആരുഢമായി വരിക, ശുക്രന്‍റെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ കേന്ദ്രമോ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാല്‍ "അന്നപൂ൪ണ്ണേശ്വരിയേയോ ലക്ഷ്മിയേയോ" പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.വ്യാഴത്തെക്കൊണ്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും വ്യാഴം നില്‍ക്കുന്ന രാശിഭേദം അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം.

ഒരു ഭാവത്തിന് ഒന്നിലധികം ഗ്രഹങ്ങളുടെ സംബന്ധം ഉണ്ടായാല്‍ ഏതു ഗ്രഹത്തിനും ബലം കൂടുതലുണ്ടോ ദേവനെ ആ ഗ്രഹത്തെക്കൊണ്ടാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്.

ഒരു ശ്രീകോവിലില്‍ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രതിഷ്ഠ ഉണ്ടായെന്നു വരാം. വ൪ഗ്ഗോത്തമത്വം, ഉച്ചം, വക്രം മുതലായവ കൊണ്ട് അവയും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം.


എല്ലാ ദേവന്മാരുടേയും പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശൈവം, വൈഷ്ണവം, ശാക്തേയം എന്നീ മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് എല്ലാ ദേവന്മാരേയും യുക്തികൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുപറഞ്ഞുകൊള്ളണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.