ബിംബഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍

ബിംബസ്യ ഛേദഭേദാദികമവനിഭുവാ സംയുതേ ബിംബഭാവേ
ജീ൪ണ്ണത്വം മന്ദയുക്തേ ഫണീഗുളികയുതേ ഡുണ്ഡുഭസ്പ൪ശനാദ്യം
കേതോശ്ചൂ൪ണ്ണപ്രയോഗം നിഗദതു മരിചാലേപനാദ്യംഖരാംശോ൪
യോഗേ വൈകല്യമാംഗേ വ്യയഭവനഗതഃ കോപി പാപഗ്രഹശ്ചേല്‍

സാരം :-

ഒരു പാപഗ്രഹം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്നു എങ്കില്‍ വിഗ്രഹത്തിന്‍റെ അംഗവൈകല്യത്തെ പറയണം. 

ലഗ്നംകൊണ്ടും അഞ്ചാംഭാവം കൊണ്ടുമാണല്ലോ ബിംബത്തിന്‍റെ ശുഭാശുഭങ്ങളെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. 

ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ ചൊവ്വ നിന്നാല്‍ ബിംബത്തിന് ഒടിവ്, പൊട്ടല്‍, മുതലായ വൈകല്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയണം.

'ഛേദഭേദാദികം' എന്നുള്ള ആദിശബ്ദപ്രയോഗംകൊണ്ടു ബിംബത്തിന് അഗ്നിസംബന്ധമായ ദൂഷ്യം, ശത്രുജനകമായ ദോഷം, അശുദ്ധി മുതലായവയും ചൊവ്വയെക്കൊണ്ട്  വിചാരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ചൊവ്വയുടെ മറ്റു ഭാവാധിപത്യത്തെ ആശ്രയിച്ചും ബിംബത്തിന്‍റെ ദൂഷ്യങ്ങള്‍ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. 

ബിംബഭാവത്തില്‍ ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍) ശനി വന്നാല്‍ ബിംബത്തിനു വളരെ പഴക്കമുണ്ടെന്നും പുതുക്കേണ്ടതാണെന്നും പറയണം. പഴക്കം നിമിത്തം കേടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നു ശനിയുടെ ബലാബലംകൊണ്ടും ശനിയോട് ചേ൪ന്നു നില്‍ക്കുകയും നോക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ടും ചിന്തിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

പതനം, അശുദ്ധി, നിന്ദ്യസാധനസംസ൪ഗ്ഗം, ക൪മ്മവിഘ്നംമൂലമുള്ള ദോഷം, ബന്ധനം മുതലായ ദോഷങ്ങളേയും മറ്റും ശനികൊണ്ട് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്‌. 

ബിംബഭാവത്തില്‍ (ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍) രാഹുവോ ഗുളികനോ നിന്നാല്‍ ചേര മുതലായ ക്ഷുദ്രജന്തുക്കള്‍ ബിംബത്തില്‍ സ്പ൪ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു പറയണം.

കേതു ബിംബഭാവത്തില്‍ (ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍) നിന്നാല്‍ ശത്രുക്കളാല്‍ ക്ഷുദ്രസംബന്ധങ്ങളായ ചൂ൪ണ്ണപ്രയോഗം സാന്നിദ്ധ്യനാശത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചു ബിംബത്തില്‍ ലേപനം ചെയ്യുകയോ മറ്റോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും പറയണം.

സൂര്യന്‍ ബിംബഭാവത്തില്‍ (ലഗ്നം, അഞ്ചാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍) വന്നാല്‍ കുരുമുളകരച്ച് ബിംബത്തില്‍ ലേപനം ചെയ്തു തന്മൂലം സാന്നിദ്ധ്യാദികള്‍ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പറയണം.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപഗ്രഹം വന്നാല്‍ ബിംബത്തിനു അംഗവൈകല്യംമുണ്ടെന്നു തീ൪ച്ചയായും പറയേണ്ടതാണ്. 

എന്നാല്‍ ഉച്ചം, സ്വക്ഷേത്രം, മൂലക്ഷേത്രം മുതലായി പ്രാബല്യമുള്ള രാശികളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ദോഷങ്ങള്‍ അല്പങ്ങളും 

നീചം, ശത്രുക്ഷേത്രസ്ഥിതി മുതലായ അനിഷ്ടാവകാശമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഗുണങ്ങള്‍ അല്പങ്ങളുമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.