ദേവപ്രശ്നം എന്താണ്?

ക്ഷേത്രാദീരിതപഞ്ചതാദികമവിജ്ഞാതം കിമപ്യസ്തി ചേ-
ദ്വൈകല്യാദി ച പൂജനോത്സവവിധൗ ചൂ൪ണ്ണാദി വാ൪യ്യാഹിതം
സാന്നിദ്ധ്യാപഹൃദ൪ത്ഥലാഭവിഗമൌ വാ ജ്ഞാതുമിത്യാദികം
ദേവപ്രശ്ന ഉദീരിതോന്യദപി തത്തദ്ഭാവജാതം ഫലം.

സാരം :-

ക്ഷേത്രത്തില്‍ വച്ച് ജനനമോ മരണമോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒന്നു സംഭവിച്ചതായി അറിയാന്‍ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും പൂജ ഉത്സവം മുതലായവ മുടങ്ങിപ്പോകുകയോ അവയ്ക്ക് വല്ല വൈപരീത്യം സംഭവിക്കുമ്പോഴോ, ദേവസാന്നിദ്ധ്യം നശിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ശത്രുക്കളില്‍ നിന്ന് ക്ഷുദ്രാഭിചാരാദികള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയം വരുമ്പോഴും ദേവസ്വത്തിന്‍റെ ലാഭം നാശം ഇവയെപ്പറ്റി അദൃശ്യമായ വല്ല അനുഭവങ്ങളും മറ്റും സംഭവിക്കുമ്പോഴും മറ്റു ദേവനെ സംബന്ധിക്കുന്നതും തല്‍സംബന്ധമായി രക്ഷാദികളെ സംബന്ധിക്കുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും സംഗതികള്‍ പ്രത്യക്ഷജ്ഞാനത്തിനു വിധേയമല്ലാതെ വരുമ്പോഴുമാണ് ദേവപ്രശ്നത്തിന്‍റെ ആവശ്യം നേരിടുന്നത്. ദേവനേയും ദേവനെ സംബന്ധിച്ച മറ്റു ബാഹ്യവസ്തുക്കളെയും ദേവപ്രധാനമായി ചിന്തിച്ചറിയുന്ന പ്രശ്നമാണ് "ദേവപ്രശ്നം" എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.