ശനിയുടെ കാരകത്വം

ആയുർദുഃഖാവമാനമയമൃതിഭയദൈ-
ന്യോഷ്ട്രനീചാന്ത്യകർമ്മാ-
ലസ്യാരണ്യശ്മശാനാശുചിഖരാഹിഷാ
വൃദ്ധദാസാന്ത്യകാരാഃ
നിഹ്രീജാലോപലോലുഖലബലികസുമോ-
ച്ഛിഷ്ടകൃഷ്യർത്ഥലോഹ-
പ്രേതാഃ പാതിത്യഹിംസാദ്യഘമൃണതിലതൈ-
ലാദ്രിഭൂതാശ്ച മന്ദൽ.

സാരം :-

ആയുസ്സ്, ദുഃഖം, അവമാനം, രോഗം, മരണം, ഭയം, ദൈന്യം, ഒട്ടകം, നീചജാതി, പ്രേതസംസ്കാരോദയക്രിയാദ്യന്ത്യകർമ്മം, അലസത, കാട്, ശ്മശാനം, അശുദ്ധി, കഴുത, പോത്ത്, വൃദ്ധൻ, വൃദ്ധ, നീചകർമ്മം, ദാസഭൃത്യന്മാർ, കാരാഗൃഹം, ബന്ധനം, നിർല്ലജ്ജത്വം, വല, കല്ല്‌, ഉരൽ, പിതൃപുഷ്പാദിബലിസാധനം, എച്ചിൽ, മലമൂത്രവിസർജ്ജനസ്ഥലം, കൃഷിസാധനങ്ങൾ, കൃഷിയായുധങ്ങൾ, ഇരുമ്പ്, പ്രേതം, ശവം, പതിതത്വം, വധം,പാപം, കടം, എള്ള്, എണ്ണ, പർവ്വതം, ഭൂതങ്ങൾ, പിശാചാദികൾ മുതലായവയെല്ലാം ശനിയെക്കൊണ്ട് പറയണം.