യുഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

യുഗയോഗേ ജാതസ്സ്യാ-
ദ്വികലാംഗോ നിഷ്ഠുരോ വിഗതലജ്ജഃ
ബഹ്വൃണഭാഗീ പുരുഷോ
ഹീനായുഃ ക്ഷീണബന്ധുശ്ച.

സാരം :-

യുഗയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അംഗവൈകല്യമുള്ളവനായും ക്രൂരനായും ലജ്ജയില്ലാത്തവനായും വളരെ കടം വരുത്തുന്നവനായും അല്പായുസ്സായും ബന്ധുബലം ഇല്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും.

***********************************************സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) രണ്ടുരാശികളിലായി നിന്നാൽ " യുഗയോഗം ".