ആശ്രയയോഗങ്ങൾ

ചരരാശിസ്ഥിതൈസ്സർവൈ രജ്ജൂയോഗ ഇതിസ്മൃതഃ
മുസലഃ സ്ഥിരരാശിസ്ഥൈരുഭയസ്ഥൈർന്നളസ്തഥാ.

സാരം :-

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ചരരാശിയിൽ നിന്നാൽ " രജ്ജുയോഗം. "

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്ഥിരരാശിയിൽ നിന്നാൽ " മുസലയോഗം "

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉഭയരാശിയിൽ നിന്നാൽ " നളയോഗം "

മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നു യോഗങ്ങളും ആശ്രയയോഗങ്ങളാകുന്നു.