കണ്ടകയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ദ്വിത്രിബന്ധുഗൃഹൈസ്സർവ്വൈർഗ്രഹൈഃ കണ്ടക ഉച്യതേ
തജ്ജാതോ ധനവാൻ വിദ്വാൻ മദ്ധ്യമായുർന്ന സന്തതിഃ

സാരം :-

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടാം ഭാവം, മൂന്നാം ഭാവം, നാലാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലായി നിന്നാൽ " കണ്ടകയോഗം ".

കണ്ടകയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ധനവാനായും വിദ്വാനായും മദ്ധ്യമായുസ്സായും സന്താനമില്ലാത്തവനായും ഭവിക്കും.