ദാമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഗോമാൻ സുഖീ തൃഷാവാൻ
പരകാര്യരതോ ദയാപരോ ധീമാൻ
അജ്ഞോ രണപ്രതാപീ
ത്യാഗീ സ്യാദ്ദാമയോഗസംഭൂതഃ

സാരം :-

ദാമയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വളരെ പശുക്കളും സുഖവും എല്ലാറ്റിലും ആഗ്രഹവും പരകാര്യത്തിൽ താല്പര്യവും ഭൂതദയയും വിദ്വത്തവും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവനായും മൂർഖനായും (വിഡ്ഢിയായും) യുദ്ധത്തിൽ നിപുണനായും ത്യാഗിയായും ഭവിക്കും.

******************************************സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) ആറു രാശികളിലായി നിന്നാൽ "ദാമയോഗം".