മദ്ധ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മദ്ധ്യജാതഃ പ്രവാസീ ച ബന്ധുക്ലേശഭയാവഹഃ
അസ്ഥിരാർത്‌ഥോƒല്പപുത്രശ്ച ദുർമ്മാർഗ്ഗമരണം വിദുഃ

സാരം :-

മദ്ധ്യയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അന്യദേശവാസിയായും ബന്ധുക്കൾക്ക് ക്ലേശത്തേയും ഭയത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നവനായും സ്ഥിരസമ്പത്തും വളരെ പുത്രന്മാരും ഇല്ലാത്തവനായും ദുർമ്മാർഗ്ഗമായി മരിക്കുന്നവനായും ഭവിക്കും.

**************************************************

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവരാശികളിൽ നിന്നാൽ " മദ്ധ്യയോഗം "