വീണായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

വീണായോഗേ ജാതോ
വിദ്വാൻ വിവിധാർത്ഥഭോഗ സമ്പന്നഃ
സ്വകുലശ്രേഷ്ഠാ മതിമാൻ
നിപുണോ ശീതപ്രിയോ മഹോത്സാഹി.

സാരം :-

വീണായോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ വിദ്വാനായും പലവിധത്തിലുള്ള സമ്പത്തും സുഖഭോഗവും കുലശ്രേഷ്ഠതയും ഉള്ളവനായും സ്വജനപൂജ്യനായും വിദ്വാനായും സാമർത്ഥ്യവും സംഗീതപ്രിയവും അത്യുത്സാഹശീലവും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.


***************************************************

സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ)  ഏഴ് രാശികളിലായി നിന്നാൽ " വീണായോഗം ".