മംഗളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

മംഗളാഖ്യേ നരോ ജാതോ നിത്യം കല്ല്യാണകാരകഃ
വാഗ്മീ പ്രജാവാൻ ധീമാംശ്ച ദീർഘായുശ്ച വിന്ദതേ.

സാരം :-

മംഗളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നിത്യവും മംഗലങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനായും വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ളവനായും സന്താനങ്ങളും ബുദ്ധിയും ദീർഘായുസ്സും ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.

***********************************************

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നം, നാലാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിന്നാൽ "മംഗളയോഗം "