ഗോളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

ഗോളേ ജാതോല്പായുർ-
വ്വിധനോ വികലേക്ഷണോ നിജഘ്നശ്ച
കർമ്മായോദയധർമ്മാ-
ദന്യത്ര യഥോക്തഫലഭാക്സ്യാൽ.

സാരം :-

ഗോളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ അല്പായുസ്സായും ദരിദ്രനായും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവനായും ഭവിക്കും. ലഗ്നം, ഒമ്പതാം ഭാവം,പത്താം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളിലല്ലാതെ ഗോളയോഗം ഭാവിച്ചാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫലങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തന്നെ അനുഭവിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

***********************************************
സൂര്യാദികളായ ഏഴു ഗ്രഹങ്ങൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം, ശുക്രൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങൾ) ഒരുമിച്ച് ഒരു രാശിയിൽ നിന്നാൽ " ഗോളയോഗം ".