കേന്ദ്രയോഗങ്ങൾ

മംഗളകേന്ദ്രഗൈഃ സർവൈർമ്മദ്ധ്യഃപണപരസ്ഥിതൈഃ
ആപോക്ലിമഗതൈഃ ക്ലീബഃ കേന്ദ്രയോഗാ ഇമേ ത്രയഃ

സാരം :-

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നം, നാലാം ഭാവം, ഏഴാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം എന്നീ കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിന്നാൽ "മംഗളയോഗം "

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടാം ഭാവം, അഞ്ചാം ഭാവം, എട്ടാം ഭാവം, പതിനൊന്നാം ഭാവം എന്നീ ഭാവരാശികളിൽ നിന്നാൽ " മദ്ധ്യയോഗം "

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും മൂന്നാം ഭാവം, ആറാം ഭാവം, ഒമ്പതാം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ രാശികളിലായി നിന്നാൽ " ക്ലീബായോഗം "

മേൽപ്പറഞ്ഞ മൂന്നു യോഗങ്ങളും കേന്ദ്രയോഗങ്ങളാകുന്നു.