നളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ

നളയോഗോത്ഭവോ ധീമാൻ വികലാംഗോƒല്പസന്തതിഃ
അന്ത്യേ സുഖീ ധനാഢ്യശ്ച മദ്ധ്യായൂർന്നിപുണോ ഭവേൽ.

സാരം :-

നളയോഗത്തിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ബുദ്ധിമാനായും അംഗവൈകല്യമുള്ളവനായും അല്പപുത്രനായും അന്ത്യകാലത്തിൽ സുഖമുള്ളവനായും ധനവാനായും നിപുണതയുള്ളവനായും മദ്ധ്യമായുസ്സായും ഭവിക്കും.

********************************************

എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉഭയരാശിയിൽ നിന്നാൽ " നളയോഗം "