ഒന്‍പതാം ഭാവം, മൂന്നാം ഭാവം, പത്താം ഭാവം, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവം എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍


പാപാന്വിതേ നവമഭേ ബഹവോ യദി സ്യുഃ
ക്ഷേത്രാധിപാസ്തദുഡുജന്മന ഏഷു ദോഷഃ
ആചാ൪യ്യദേവലകതല്‍പരിചാരകാദി-
ദോഷാനുഭൂതികഥനം ച ഖലുക്തരീത്യാ

സാരം :-

ഒന്‍പതാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം വന്നാല്‍ ക്ഷേത്രാധിപതിക്കും (ഊരാളന്) ദോഷം പറയേണ്ടതാണ്. ഊരാളന്മാ൪ അധികം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഒന്‍പതാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന പാപഗ്രഹം ഏതു നക്ഷത്രത്തിലാണെന്നറിഞ്ഞ് ആ നക്ഷത്രത്തിലോ ത്രികോണനാളുകളിലോ (ത്രികോണ നക്ഷത്രങ്ങളിലോ) ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഊരാളന്മാ൪ക്ക് ദോഷം പറയേണ്ടതാണ്. ഊരാളന്മാ൪ മുഖേന ദേവന്‍റെ സാന്നിദ്ധ്യാദികള്‍ക്ക് ഹാനിയും തന്മൂലം ദേവകോപവും അതുകൊണ്ട് ഊരാളന്മാ൪ക്കാപത്തും ശാസ്ത്രതത്വമനുസരിച്ചു ചിന്തിച്ചുകൊള്ളണം. ഈ ക്രമം അനുസരിച്ച് തന്ത്രി, ശ്രീകോവില്‍ പ്രവൃത്തിക്കാ൪, പരിചാരകന്മാ൪, മറ്റു അമ്പലവാസികള്‍ മുതലായവരെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തനവും ഈ ക്രമമനുസരിച്ച്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

തന്ത്രിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങള്‍ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവംകൊണ്ടാണല്ലോ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അവിടെ നില്‍ക്കുന്ന പാപഗ്രഹത്തിന്‍റെ ദോഷവശങ്ങളും നക്ഷത്രത്രികോണങ്ങളും അറിഞ്ഞ് തന്ത്രിനിമിത്തമുള്ള ദോഷങ്ങളേയും തന്ത്രിമാ൪ പലരുണ്ടെങ്കില്‍ അവരില്‍ ഇന്നാ൪ക്കാണ് ദോഷമെന്നും ചിന്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.

പത്താം ഭാവം കൊണ്ട് മേല്‍പറഞ്ഞ ക്രമം അനുസരിച്ച് ശ്രീകോവിലില്‍ പ്രവൃത്തിക്കാരായ കീഴ്ശാന്തി മുതലായവരേയും മൂന്നാം ഭാവം കൊണ്ട് അടിച്ചുതളി മുതലായ പരിചാരകരേയും ആശ്രയിച്ചു ഗുണദോഷങ്ങളും തല്‍ക്കാരണങ്ങളും യുക്തിപൂ൪വ്വം ചിന്തിച്ചു പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.

ഈ ഓരോ ഭാവങ്ങളേയും പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോള്‍ അതാതുഭാവം ലഗ്നമാക്കി അവരുടെ ധനകുടുംബാദികളായ ഭാവങ്ങളെയും മറ്റു വിശേഷാനുഭവങ്ങളെയും പറയാവുന്നതാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.