മരണം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പറയുന്നത് എങ്ങിനെ?

പൃച്ഛായാം ഹി നൃണാം ഫലം യദുദിതം ദ്യുമ്നാഗമാ൪ത്ഥക്ഷയ
ക്ഷുദ്രാദ്യം ഖലു യോജ്യമേതദഖിലം പ്രശ്നേƒത്ര ചായോജയേല്‍
സൂത്രാദീരിതപഞ്ചതാപ്രഭൃതികം സക്രൂരഭാവോദിത-
ക്ഷേത്രേശാദിഷു ചാത്ര വാംകണതടാകാദൗ ഗവാദേ൪മൃതിം

സാരം :-

"പൃച്ഛാനി൪ഗ്ഗമമാ൪ഗ്ഗമന്ദിരഗതി"  ഇത്യാദി ശ്ലോകങ്ങളില്‍ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമത്തില്‍ ധനനാശം, ധനലാഭം, ക്ഷുദ്രം, ക൪മ്മവിഘ്നം മുതലായ ഫലങ്ങള്‍ ഈ ദേവപ്രശ്നത്തിലും യോജിപ്പിക്കാവുന്നതെല്ലാം ചിന്തിച്ചു പറയേണ്ടതാണ്. 

സൂത്രം, ത്രിസ്ഫുടം, മുതലായവകൊണ്ട് മരണം, അതിന്‍റെ കാലങ്ങള്‍, ഭാവിയിലുള്ള ശോഭനത, ഈ വക ലക്ഷണങ്ങളും ദേവപ്രശനത്തില്‍ പറയപ്പെടണം. എന്നാല്‍ മരണം മുതലായവ ഊരാള൪ തുടങ്ങിയ ക്ഷേത്രകാര്യസ്ഥന്മാരിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ വകഭേദങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചറിയേണ്ടവയാണ്. ലഗ്നാദിയായ ഏതൊരുഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹം വരുന്നുവോ ആ ഭാവംകൊണ്ട് പറയപ്പെടാവുന്നവ൪ക്ക് ആപത്തും ശുഭഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന ഭാവംകൊണ്ട് പറയപ്പെടാവുന്നവ൪ക്ക് സമ്പത്തും (ഐശ്വര്യം) പറയണം. സൂത്രംകൊണ്ടും ത്രിസ്ഫുടംകൊണ്ടും മരണലക്ഷണമുണ്ടായാല്‍ ആ ലക്ഷണത്തിനു ഹേതുവായ രാശിഭാവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു ക്ഷേത്രം, കുളം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വച്ച് പശുക്കള്‍ തുടങ്ങിയുള്ള ജന്തുക്കള്‍ക്ക് മരണം പറയാവുന്നതാണ്. ഈ മരണഫലത്തിന്‍റെ ഭൂതഭാവികള്‍ സൂത്രചിന്തയ്ക്കും മറ്റും അനുകരിച്ചുപോരുന്ന രീതിയില്‍ നി൪ണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഏതെല്ലാം ഭാവങ്ങളുടെ ഐക്യംകൊണ്ടാണോ മരണസൂത്രം സിദ്ധിച്ചത്, മരണഫലം ആ ഭാവങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ത്രിസ്ഫുടത്തിന് ദോഷപ്രദമായ ക൪ക്കിടകം, വൃശ്ചികം, മീനം എന്നീ രാശികള്‍ ഏതൊരു ഭാവമായി വരുന്നുവോ ആ ഭാവത്തെ ആശ്രയിച്ചു മൃത്യുഫലം പറയണം. ആ മൃത്യുലക്ഷണം നാലാം ഭാവത്തിലാകുകയും അവിടെ നാല്‍ക്കാലി ഗ്രഹത്തിന്‍റെ (പാപഗ്രഹത്തിന്‍റെ) യോഗദൃഷ്ടിവരികയും ആ ഭാവരാശി ജലരാശിയാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ ക്ഷേത്രകുളത്തില്‍വെച്ച് നാല്‍കാലിക്കു മരണം സംഭവിക്കുമെന്നും ആ രാശി ക൪ക്കിടകമായാല്‍ ഒരു കൊല്ലത്തിനകമെന്നും വൃശ്ചികമായാല്‍ ഒരു മാസത്തിനകമെന്നും മീനമായാല്‍ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിലെന്നും പറയണം. ഗ്രഹഭാവങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ലപോലെ ചിന്തിച്ചു സകല ഫലങ്ങളും വ്യക്തമായി ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പറയേണ്ടതാണ്.  

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.