ഭാര്യയ്ക്ക് അധീനനായിട്ടു അമ്മയെ ക്ലേശിപ്പിക്കും


ചന്ദ്രേ പാപയുതേ അഥവാ ഭൃഗുസുതേ കാമേƒഥവാ വേശ്മനി
സ്തീഭീഃ സ്യാല്‍ കലഹോƒഥ ബന്ധുകലഹഃ പാപേ ഭവേദ്ബന്ധുഗേ
മാതൃക്ലേശകരോ ശുഭേƒസ്തസുഖഗഃ സൗമ്യേസ്തഗേ ബന്ധുഗഃ
പാപശ്ചദബലാവശാല്‍ സ്വജനനീം പ്രഷ്ടാധികം പീഡയേല്‍.


സാരം :-

ചന്ദ്രനോ ശുക്രനോ പാപഗ്രഹത്തോടുകൂടി എഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ സ്ത്രീകളോട് (ഭാര്യമാരോട്) കലഹം ഉണ്ടാകും. നാലില്‍ പാപഗ്രഹം നിന്നാല്‍ കലഹാദികളെക്കൊണ്ട് മാതാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കും. നാലില്‍ പാപനും ഏഴില്‍ ശുഭനുംകൂടി വന്നാല്‍ പ്രഷ്ടാവ് ഭാര്യയ്ക്ക് അധീനനായിട്ടു അമ്മയെ ക്ലേശിപ്പിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.