ഭൂയോഭിഃ പടുബുദ്ധിഭിഃ


ഭൂയോഭിഃ പടുബുദ്ധിഭിഃ പടുധിയാം ഹോരാഫലജ്ഞപ്തയേ
ശബ്ദന്യായസമന്വിതേഷു ബഹുശഃ ശാസ്ത്രേഷു ദൃഷ്‌ടേഷ്വപി
ഹോരാതന്ത്ര മഹാര്‍ണ്ണവ പ്രതരണേ ഭഗ്നോദ്യമാനാമഹം
സ്വല്പം വൃത്തവിചിത്രമര്‍ത്ഥബഹുളം ശാസ്ത്രപ്ലവം പ്രാരഭേ.

സാരം :-

   വലിയ ബുദ്ധിശാലികളും ഗംഭീരാശയന്മാരുമായ നാരദവസിഷ്ഠ പരാശരാദികളാല്‍ വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാര്‍ക്ക്‌ ജാകതകഫലം അറിയാന്‍ വേണ്ടി ശബ്ദന്യയങ്ങളോടുകൂടി അനേകം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ചുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഹോരാശാസ്ത്രമാകുന്ന മാഹാസമുദ്രം കടക്കുവാന്‍ പരിശ്രമിച്ച് നിരാശന്മാരായവര്‍ക്ക് ( ആ മഹല്‍ഗ്രന്ഥസമൂഹങ്ങളിലെ സാരാംശങ്ങള്‍ വേര്‍ത്തിരിച്ചറിയുവാന്‍ ശക്തിയില്ലാത്തവര്‍ക്ക്) വേണ്ടി ഗ്രന്ഥവിസ്തരം കുറഞ്ഞും, അനുഷ്ടുപ്പ് മുതലായ പല വൃത്തങ്ങളോടുകൂടിയും, ജാതകം, പ്രശ്നം, മുഹൂര്‍ത്തം, നിമിത്തം മുതലായ അനേകം അര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞും ഇരിയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാകുന്ന തോണിയെ (ബൃഹജ്ജാതകമെന്നു പേരായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ) നിര്‍മ്മിയ്ക്കുന്നു.