മൂര്‍ത്ത്വിത്വേ പരികല്പിതഃ


മൂര്‍ത്ത്വിത്വേ പരികല്പിതഃ ശശഭൃതോ വര്‍ത്മാƒപുനര്‍ജ്ജന്മനാ-
മാത്മേത്യാത്മവിദാം ക്രതുശ്ച യജതാം ഭര്‍ത്താƒമരജ്യോതിഷാം
ലോകാനാം പ്രളയോദയസ്ഥിതിവിഭുശ്ചാനേകധാ യഃ ശ്രുതൌ
വാചം നഃ സ ദധാതു നൈകകിരണസ്ത്രൈലോക്യദീപോ രവിഃ.

സാരം :-

    ചന്ദ്രന്‍റെ ശരീരമാവൂ എന്നുള്ള അവസ്ഥയോടുകൂടിയവനും മോക്ഷേച്ഛുക്കള്‍ക്കു അവരുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തേയ്ക്കുള്ള രാജമാര്‍ഗ്ഗമായിരിക്കുന്നവനും, അത്മജ്ഞാനികള്‍ക്ക് ജ്ഞാനസ്വരൂപനായിരിയ്ക്കുന്നവനും, കര്‍മ്മകാണ്ഡത്തില്‍ അസക്തന്മാരായവര്‍ക്കു കര്‍മ്മസ്വരൂപിയായിരിക്കുന്നവനും, ദേവന്മാരുടേയും ഗ്രഹനക്ഷത്രാദിജ്യോതിസ്സുകളുടേയും ഭരണകര്‍ത്താവായിരിക്കുന്നവനും, ലോകങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതിസംഹാരകര്‍ത്താവായിരിക്കുന്നവനും വേദങ്ങളില്‍ പലപ്രകാരത്തിലും വര്‍ണ്ണിക്കപ്പെട്ടവനും ഭൂമി സ്വര്‍ഗ്ഗം പാതാളം എന്നീ മൂന്നു ലോകങ്ങളേയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനും ആയ ആദിത്യഭഗവാന്‍ ജാതകം പ്രശ്നം മുഹൂര്‍ത്തം മുതലായ വിഷയങ്ങളില്‍ സമയോചിതവും സത്യവും ശ്രോതാക്കള്‍ക്ക് രസപ്രദവും അന്യന്മാരാല്‍ ഖണ്ഡിയ്ക്കപ്പെടുവാന്‍ അശക്യവുമായ വാക്കിനെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യേണമേ.