യന്ത്രധാരണം


യന്ത്രം ധരിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക മാനസികങ്ങളായ ദോഷങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുക; ഗൃഹം, വാസസ്ഥലം മുതലായവയ്ക്കുള്ള വൈകല്യങ്ങള്‍ ശമിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയായിരിക്കുമല്ലോ യന്ത്രധാരണോദ്ദേശം. അതിനു വ്യക്തിയുടെ ശരീരമനസ്സുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള മൂര്‍ത്തിവിശേഷങ്ങളെ ആവാഹിച്ച് ആവും വിധം ബലിപൂജാദികള്‍ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞയയ്ക്കണം. വ്യക്തിയെ ശുദ്ധമായി കുളിപ്പിച്ച് പുണ്യാഹം, കലശാഭിഷേകം മുതലായവകളാല്‍ ശുദ്ധനാക്കണം. പിന്നെയാണ് യന്ത്രം ധരിപ്പിക്കേണ്ടാത്. ഉന്മാദം (ഇളക്കം) ഉള്ള ആളാണ്‌ യന്ത്രം ധരിപ്പാനുദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കില്‍ ബാധിച്ച മൂര്‍ത്തികളെ ഇളക്കി സത്യം ചെയ്യിപ്പിച്ച് യാത്രയാക്കിയതിനുശേഷം വേണം യന്ത്രം ധരിക്കുവാന്‍.