അ ഇ മുതലായ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അച്ചുകളാകുന്നു. ഇത് ജീവാക്ഷരങ്ങളാണ്. ക ഖ മുതലായ വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ ശരീരമാകുന്നു

ആദ്യൈഃ സ്വരൈസ്തു, കാദ്യൈശ്ച വർഗൈർഭിന്നാ ലിപിർദ്വിധാ
സ്വരം ജീവസ്തനുവർഗാ ഇതി ജ്ഞേയാ ച മാതൃകാ.

സാരം :-

അ എന്നുമുതൽ ഉള്ള സ്വരാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടും ക എന്നു മുതൽ ഉള്ള വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങളെക്കൊണ്ടും രണ്ടുപ്രകാരമായി അക്ഷരങ്ങളെ വിഭജിക്കാം. ഇതിൽ സ്വരങ്ങൾ - അച്ചുകളെന്നും വർഗങ്ങൾ - ഹല്ലുകളെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അ എന്നുമുതൽ മാതൃകാപാഠത്തിലെ പതിനാറക്ഷരങ്ങൾ സ്വരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലച്ചുകൾ, ക എന്നു മുതൽ ഉള്ള മുപ്പത്തഞ്ചക്ഷരങ്ങൾ വർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹല്ലുകൾ. ഇതിൽ സ്വരങ്ങൾ ജീവനും വർഗ്ഗങ്ങൾ ശരീരവുമാകുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

അ ഇ മുതലായ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ അച്ചുകളാകുന്നു. ഇത് ജീവാക്ഷരങ്ങളാണ്. ക ഖ മുതലായ വർഗ്ഗാക്ഷരങ്ങൾ ശരീരമാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ അക്ഷരങ്ങൾ അതായത് സ്വരങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും ജീവനെന്നും ശരീരമെന്നും അറിയേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.