രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി - 12

224. കാട്ടാളസ്ത്രീയായിട്ടുപോലും ശബരിക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കുവാൻ കാരണമെന്ത്?
ശ്രീരാമഭക്തി

225. ശബരിയുടെ ഗുരുനാഥന്മാർക്കുപോലും ലഭിക്കാത്ത ഭാഗ്യം ശബരിക്കു ലഭിച്ചു. അതെന്തായിരുന്നു?
ശ്രീരാമദർശനം

226. ആരുമായി സഖ്യം ചെയ്‌താൽ സീതാന്വേഷണത്തിന് സഹായകമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ശബരി ശ്രീരാമനോട് പറഞ്ഞത്?
സുഗ്രീവൻ

227. മോക്ഷകാരണമായി ശ്രീരാമൻ ശബരിയോട് ഉപദേശിച്ചതെന്തായിരുന്നു?
ഭഗവൽഭക്തി

228. ശബര്യാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പോയശേഷം രാമലക്ഷ്മണന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നത് ഏത് സരസ്സിന്റെ തടത്തിലായിരുന്നു?
പമ്പാസരസ്സ്

229. രാമായണത്തിൽ നാലാമത്തെ കാണ്ഡം ഏതാണ്?
കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം

230. പമ്പാസരസ്സ്തടം പിന്നിട്ടശേഷം രാമലക്ഷ്മണന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നത് ഏതു പർവ്വതത്തിന്റെ പാർശ്വത്തിലായിരുന്നു?
ഋഷ്യമുകാചലം

231. സുഗ്രീവന്റെ വാസസ്ഥലം ഏതായിരുന്നു?
ഋഷ്യമൂകാചലം

232. സുഗ്രീവൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു?
സൂര്യൻ

233. രാമലഷ്മണന്മാരുടെ സമീപത്തേക്ക് സുഗ്രീവനാൽ പറഞ്ഞയ്ക്കപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു?
ഹനുമാൻ

234. ഹനുമാൻ ആരുടെ പുത്രനായിരുന്നു?
വായുഭഗവാൻ

235. ഹനുമാൻ ആരുടെ വേഷത്തിലായിരുന്നു രാമലക്ഷ്മണന്മാരെ സമീപിച്ചത്?
വടു

236. സുഗ്രീവൻ ആരെ പേടിച്ചായിരുന്നു ഋഷ്യമുകാചലത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്?
ബാലി

237. ബാലി, സുഗ്രീവന്റെ ആരായിരുന്നു?
ജ്യേഷ്ഠൻ

238. ബാലിയുടെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു?
ദേവേന്ദ്രൻ

239. ബാലി താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു?
കിഷ്കിന്ധാ

240. സുഗ്രീവൻ എത്ര മന്ത്രിമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു?
നാല്

241. പഞ്ചവാനരന്മാർ ആരെല്ലാമായിരുന്നു?
സുഗ്രീവൻ, ജാംബവാൻ, ഹനുമാൻ, ജ്യോതിർമുഖൻ, വേഗദർശി

242. സീതാന്വേഷണത്തിനു സഹായിക്കുവാനായി ആരുമായി സംഖ്യം ചെയ്യുവാനായിരുന്നു ഹനുമാൻ ശ്രീരാമനോട് പറഞ്ഞത്?
സുഗ്രീവൻ

243. ശ്രീരാമനിൽ നിന്ന് സുഗ്രീവനു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സഹായം എന്തായിരുന്നു?
ബാലിവധം

244. മിത്രാത്മജൻ എന്നത് ആരുടെ പേരാണ്?
സുഗ്രീവൻ

245. സീത, ഉത്തരീയത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് കീഴ്പോട്ടെറിഞ്ഞ ആഭരണങ്ങൾ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചത് ആരായിരുന്നു?
സുഗ്രീവൻ

246. രാമസുഗ്രീവന്മാരുടെ സഖ്യത്തിന് സാക്ഷിയായിരുന്നത് ആരായിരുന്നു?
അഗ്നി

247. ബാലിയെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിളിച്ച മയപുത്രനായ അസുരൻ ആരായിരുന്നു?
മായാവി

248. ബാലിയും മായാവിയും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ ആർ മരിച്ചുവെന്നായിരുന്നു സുഗ്രീവനും മറ്റു വാനരന്മാരും ധരിച്ചത്?
ബാലി

249. ബാലിയുടെ പത്നിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു?
താര

250. സുഗ്രീവന്റെ പത്നി ആരായിരുന്നു?
രുമ

251. ബാലിയാൽ വധിക്കപ്പെട്ട ഏത് അസുരന്റെ അസ്ഥികൂടമായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ കാൽവിരൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞത്?
ദുന്ദുഭി

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.