ജ്യോതിഷക്കാരൻ ഒരു ഗർഭിണിയെ കണ്ടാലുടനെ ശ്വാസപരീക്ഷചെയ്തു പ്രജയുടെ (കുട്ടിയുടെ) സ്ത്രീപുരുഷഭേദം അറിയാവുന്നതാണ്

ഗർഭിണീദർശനേ വായുർദക്ഷിണേ ചേൽ പൂമാൻ, വധൂഃ
ഗർഭസ്ഥാ വാമഭാഗേ ചേ, ദ്ദ്വയോർന്നോ ചേദസൽപ്രജാ.

സാരം :-

ജ്യോതിഷക്കാരൻ ഒരു ഗർഭിണിയെ കണ്ടാലുടനെ ശ്വാസപരീക്ഷചെയ്തു പ്രജയുടെ (കുട്ടിയുടെ) സ്ത്രീപുരുഷഭേദം അറിയാവുന്നതാണ്. ശ്വാസം വലതുവശമാണെങ്കിൽ പുരുഷനെന്നും ഇടതുവശമാണെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്നും രണ്ടിലും ശരിയായ ശ്വാസഗതിയില്ലാതെ ശ്വാസം ഊർദ്ധ്വമുഖമായി പോകുകയാണെങ്കിൽ പ്രജയ്ക്ക് ജീവനില്ലാതെ പ്രസവിക്കുമെന്നും അറിയണം.