സിംഹയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ മുഖത്തു / വൃഷയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ കഴുത്തിൽ / ഗജയോനിസ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തിൽ / കേതുയോനിസ്ഥാനമായ മൂർദ്ധാവിൽ സ്പർശിച്ചാൽ

രിപുനാശേന്ദിരാപുത്രസുഹൃല്ലാഭാഃ ഫലം ക്രമാൽ
സിംഹോക്ഷഗജകേതുനാം സിംഹസ്ഥസ്യാഭിമർശനേ.

സാരം :-

പ്രഷ്ടാവ് സിംഹയോനി സ്ഥാനമായ തെക്കേ ദിക്കിൽ നിന്നു സിംഹയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ മുഖത്തു സ്പർശിച്ചാൽ ശത്രുനാശവും വൃഷയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ കഴുത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ഐശ്വര്യസമ്പത്തും ഗജയോനിസ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ സന്താനലാഭവും, കേതുയോനിസ്ഥാനമായ മൂർദ്ധാവിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ബന്ധുജനലാഭവും ഫലമാകുന്നു.