വൃഷയോനിദിക്കായ പടിഞ്ഞാറുനിന്നു വൃഷിയോനിസ്ഥാനമായ കണ്ഠത്തെ / ഗജയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തിൽ / ധ്വജയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ മൂർദ്ധ്വാവിൽ / സിംഹയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ മുഖത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ

വൃഷേഭദ്ധ്വജസിംഹാനാം വൃഷസ്ഥസ്യാഭിമർശനേ
വൃഷവാഹനഭാര്യാപ്തിർമ്മിത്രാപ്തിശ്ച ഭവേൽ ക്രമാൽ.

സാരം :-

വൃഷയോനിദിക്കായ പടിഞ്ഞാറുനിന്നു വൃഷിയോനിസ്ഥാനമായ കണ്ഠത്തെ സ്പർശിച്ചാൽ കാളയുടെ ലാഭവും ഗജയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ കുതിര മുതലായ വാഹങ്ങളുടെ ലാഭവും ധ്വജയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ മൂർദ്ധ്വാവിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ഭാര്യാലാഭവും, സിംഹയോനിയുടെ സ്ഥാനമായ മുഖത്തിൽ സ്പർശിച്ചാൽ ബന്ധുലാഭവും ഫലമാകുന്നു.