ജന്മനക്ഷത്രം അനുസരിച്ച് രത്നങ്ങള്‍

അശ്വതി                    - വൈഡൂര്യം

ഭരണി                       - വജ്രം

കാര്‍ത്തിക                 - മാണിക്യം

രോഹിണി                - മുത്ത്

മകീര്യം                     - പവിഴം

തിരുവാതിര              - ഗോമേദകം

പുണര്‍തം                  - മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം

പൂയം                       - ഇന്ദ്രനീലം

ആയില്യം                  - മരതകം

മകം                          - വൈഡൂര്യം

പൂരം                         - വജ്രം

ഉത്രം                          - മാണിക്യം

അത്തം                       - മുത്ത്

ചിത്തിര                     - പവിഴം

ചോതി                       - ഗോമേദകം

വിശാഖം                    - മഞ്ഞപുഷ്യരാഗം

അനിഴം                       - ഇന്ദ്രനീലം

തൃക്കേട്ട                       - മരതകം

മൂലം                          - വൈഡൂര്യം

പൂരാടം                      - വജ്രം

ഉത്രാടം                       - മാണിക്യം

തിരുവോണം               - മുത്ത്

അവിട്ടം                       - പവിഴം

ചതയം                        - ഗോമേദകം

പൂരോരുട്ടാതി              - മഞ്ഞ പുഷ്യരാഗം

ഉത്രട്ടാതി                      - ഇന്ദ്രനീലം

രേവതി                        - മരതകം