പാതാളലോക രത്നങ്ങള്‍

പാതാള ലോകത്ത് ഒന്‍പതുതരം സര്‍പ്പങ്ങള്‍ വസിക്കുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അവയുടെ നിറങ്ങള്‍ കറുപ്പ്, നീല, മഞ്ഞ, പച്ച, ധൂമ വര്‍ണ്ണം, വെളുപ്പ്‌, ചുവപ്പ്, റോസ് നിറം, പാല്‍നിറം ഇവയാണ്. സര്‍പ്പങ്ങള്‍ ശിരസ്സില്‍ ഇതേ നിറത്തിലുള്ള രത്നങ്ങള്‍ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, പാതാളലോകത്താകെ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്നത് ഈ രത്നങ്ങളില്‍ നിന്നാണ്.