ദുഃശകുന ദോഷശാന്തി

പൃഛകന്‍ ഗൃഹത്തില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ ദുഃശകുനങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ തിരിച്ചുവന്ന് ആചമനം കഴിച്ച് 11 പ്രാവശ്യം പ്രാണായാമം കഴിക്കണം.

രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യവും ദുഃശകുനം കണ്ടാല്‍ മടങ്ങിവന്ന് 16 പ്രാവശ്യം പ്രാണായാമം കഴിക്കണം.

മൂന്നാം പ്രാവശ്യം ദുഃശകുനം കണ്ടാല്‍ പോകരുത്. യാത്ര മാറ്റി വയ്ക്കണം.