നിത്യക്ഷേത്ര ദർശനമെന്നത് സമിതിയുടെ അടിസ്ഥാന പശ്ചാത്തലം