ഒരു കുമ്പിളിൽ പുഷ്പമെങ്കിലും അർപ്പിക്കുവാൻ കൊണ്ടുവരിക