മനുഷ്യശരീരം ബ്രഹ്‌മാണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കൊച്ചു പകർപ്പ്