ശാസ്ത്രപാണ്ഡിത്യമുള്ള പുരോഹിത വർഗ്ഗത്തിനു വേണ്ടി തന്ത്രവിദ്യാപീഠം