ബലിദ്രവ്യമായ ഹവിസ്സിന്റെ ദേവ - പാർഷദ - ഭൂത ഭാഗങ്ങൾ