മന്ത്രകലശാഭിഷേകമായ ശംഖ് തീർത്ഥ പ്രോക്ഷണവും ആത്മജ്യോതി സമർപ്പണമായ ദീപാരാധനയും