മന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രയോഗവിധികൾ അനുസരിച്ചുള്ള വഴിപാടുകൾ