പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ, പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ

സ്ഥിരസുഹൃദധികശ്രീദാരസൗഖ്യോƒല്പപുത്രാഃ
ശ്രവണരുഗതിബുദ്ധിസ്സ്യാച്ചിരായുർവ്വിനീതഃ
ഫണിനി ഭഗവതേƒന്ത്യേ ഛന്നപാപോƒംബുരോഗീ
ന ബഹുവിഭവസൗഖ്യോ നിന്ദിതോƒതിവ്യയാർത്തഃ

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ ഉറപ്പുള്ള ബന്ധുക്കളും വളരെ സമ്പത്തും ഭാര്യമാരും അനേകസുഖങ്ങളും ഉള്ളവനായും പുത്രന്മാർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനായും കർണ്ണരോഗമുള്ളവനായും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായും ദീർഘായുസ്സായും വിനീതനായും ഭവിക്കും.

പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രാഹു നിൽക്കുമ്പോൾ ജനിക്കുന്നവൻ പാപപ്രവൃത്തികളെ പരസ്യമായി ചെയ്യാത്തവനായും നീർദോഷം മുതലായ രോഗങ്ങളാൽ പീഡിതനായും വളരെ ദ്രവ്യങ്ങളും സുഖവും ഇല്ലാത്തവനായും നിന്ദിതനായും അധികമായ ചെലവുനിമിത്തം പിന്നീട് പീഡിതനായും ഭവിക്കും.

*****************************************
ചിങ്ങലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹു രാജതുല്യമായ സുഖാനുഭവഫലത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.