ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഭാവഫലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം

ലഗ്നസ്ഫുടാംശകസമഃ കുരുതേ യഥോക്തം
ഖേടഃ ഫലം സകലമൂച്ചഗൃഹാദികേഷു
ന്യൂനാധികാംശവശതഃ ഫലഭംഗഹാനീ
സ്യാതാം തമശ്ശനിവദാരവദത്ര കേതുഃ

സാരം :-

ലഗ്നസ്ഫുടാംശത്തോടു തുല്യമായ ഭാഗത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം ഭാവഫലത്തെ പൂർണ്ണമായി ചെയ്യും. ഇവിടെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉച്ചക്ഷേത്രം (ഉച്ചരാശി), മൂലക്ഷേത്രം, സ്വക്ഷേത്രം എന്നിവയെക്കൊണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലാബലങ്ങളേയും വിചാരിച്ചുകൊള്ളണം. സന്ധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഗ്രഹം ഭാവഫലകർത്താവാകുന്നതല്ല. ഭാവസന്ധികളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ നില്ക്കുന്ന ഗ്രഹം കുറെയെല്ലാം ഭാവഫലങ്ങളെ ചെയ്യുന്നതാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.