ഗണപതിയും വഴിപാടുകളും

കറുക അര്‍ച്ചന - തടസ്സം മാറ്റാന്‍

മുക്കുറ്റി അര്‍ച്ചന - കാര്യലാഭം

അഷ്ടോത്തരാര്‍ച്ചന - മനഃശാന്തി

ദ്വാദശമന്ത്രാര്‍ച്ചന - വിജയം നേടാന്‍

ഗണേശസൂക്താര്‍ച്ചന - ദാരിദ്ര്യം, ദുഃഖശമനം

സഹസ്രനാമാര്‍ച്ചന - ഐശ്വര്യവര്‍ദ്ധനവ്

കറുകമാല - പാപശമനം

ഗണപതിഹോമം - സമ്പൂര്‍ണ്ണഗണേശപ്രീതി

ഉണ്ണിയപ്പം - കാര്യലാഭം

മോദകം - ലൗകികസുഖപ്രാപ്തി.