മീനലഗ്നവിചാരം

മീനലഗ്നഭുവഃ പാപാശ്ശനി ശുക്രാർക്കസോമജാഃ
ശുഭൗ കുജേന്ദു ഗുർവ്വാരൗ യോഗദൗ ഹന്തി നോ കുജഃ.

സാരം :-

മീനലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവനു ദ്വാദശൈകാദശനാഥനായ ശനിയും വിക്രമാഷ്ടമാധിപനായ ശുക്രനും ഷഷ്ഠാധിപനായ സൂര്യനും കേന്ദ്രമാരകാധിപനായ ബുധനും പാപന്മാരാകുന്നു. ത്രികോണാധിപന്മാരായ ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും ശുഭന്മാരാണ്. ഭാഗ്യകർമ്മാധിപന്മാരായ കുജന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റേയും സംബന്ധം രാജയോഗപ്രദമാകുന്നു. ദ്വിതീയമാരകാധിപനാണെങ്കിലും മീനലഗ്നജാതനു കുജൻ മാരകനല്ല. പാപന്മാരായ ശനി ശുക്രരവിബുധന്മാർ തന്നെ മാരകലക്ഷണാനുസരണം മരണഫലത്തെ ചെയ്യുമെന്നും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.