ധനുലഗ്നവിചാരം

പാപസ്യാശുഭശ്ശുക്രഃ ശുഭൗ രുതിരഭാസ്കരൗ
തപനോƒതിശുഭോയോഗശ്ശുഭസ്സ്യാൽ സൗമ്യസൂര്യയോഃ
ഭൃഗപുത്രാദയഃ പാപാ ഘ്നന്തി മന്ദോƒത്ര മാരകഃ
ന ഹന്തി രന്ധ്രനാഥോƒപി ശശീ മദ്ധ്യഫലപ്രദഃ

സാരം :-

ധനുലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് ശുക്രൻ ഏറ്റവും അശുഭനും പാപനുമാകുന്നു. സൂര്യനും ചൊവ്വയും ശുഭന്മാരാണ്. ഇവിടെ ചൊവ്വ പന്ത്രണ്ടാംഭാവാധിപൻകൂടിയാകയാൽ സൂര്യനോളം ശുഭത്വമില്ല. സൂര്യൻ ഏറ്റവും ശുഭൻ തന്നെ. കേന്ദ്രാധിപനാണെങ്കിലും ബുധന് സൂര്യനോടുള്ള യോഗം രാജയോഗപ്രദമാണ്. ശുക്രൻ അതിപാപിതന്നെ. ദ്വിതീയതൃതീയാധിപനായ ശനിക്കും മാരകത്വമുണ്ട്. ലഗ്നചതുർത്ഥാധിപനായ വ്യാഴത്തിന് പാപത്വം വളരെ കുറവാണ്. അഷ്ടമാധിപനാണെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ മാരകനല്ലെന്നും സമഫലപ്രദനാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൊല്ലുകയും വേണം. " നരന്ധ്രേശത്വദോഷസ്തു സൂര്യാചന്ദ്രമസോരിഹ " എന്നു പ്രമാണവുമുണ്ട്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.