തുലാലഗ്നവിചാരം

ജൂകജസ്യാര്യസൂര്യാരാഃ പാപാശ്ശനിബുധൗ ശുഭൗ
രാജയോഗകരൗ ജ്ഞേയൗ ചന്ദ്രചന്ദ്രസുതാവുഭൗ.

കുജോ ന ഹന്തി ജീവാദ്യാഃ പരേ മാരകസംജ്ഞകാഃ
ഗുരുര്യോഗപ്രദശ്ശുക്രോ മാരകശ്ചേതി കേചന.

സാരം :-

തുലാലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവനു വ്യാഴവും സൂര്യനും ചൊവ്വയും പാപന്മാരാകുന്നു. ശനിബുധന്മാർ ശുഭന്മാരായിരിക്കും. എങ്കിലും ബുധനേക്കാൾ യോഗകർത്തൃത്വവും ശുഭത്വവും ശനിക്കുതന്നെയാണ്. കർമ്മാധിപനായ ചന്ദ്രന്റെയും നവമാധിപനായ ബുധന്റെയും യോഗം രാജയോഗമാകുന്നു. തുലാലഗ്നജാതനു ദ്വിതീയസപ്തമമാരകാധിപനാണെങ്കിലും ചൊവ്വ മരണത്തെ ചെയ്കയില്ല. വിക്രമഷഷ്ഠാധിപനായ വ്യാഴവും പതിനൊന്നാംഭാവാധിപനായ സൂര്യനും അശുഭന്മാർ തന്നെ. ഇവിടെ വ്യാഴത്തേക്കാൾ സൂര്യന് ദോഷം കുറയും ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ യോഗപ്രദനാണെന്നുണ്ട്, എട്ടാം ഭാവാധിപനായ ശുക്രനും മാരകൻ തന്നെയാണെന്നു ചിലർക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട്. മറ്റ് ഗ്രഹയോഗങ്ങൾകൊണ്ടും ഇഷ്ടാനിഷ്ടസ്ഥിതികൊണ്ടും ഈ ഫലങ്ങളെ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാന്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.