കുംഭലഗ്നവിചാരം

കുംഭജസ്യാര്യചന്ദ്രാരഃ പാപാശ്ശുക്രശ്ശുഭസ്സ്വയം
രാജയോഗകരൗ കാവ്യകുജൗ ഹന്തീഹ നോ ഗുരുഃ

ഘ്നന്തി ചന്ദ്രാദയഃ പാപാസ്സമൗ സൗമ്യശനൈശ്വരൗ
സൂര്യശ്ച യോഗദശ്ചേതി കേചിദാഹുഃ പുരാവിദഃ

സാരം :-

കുംഭലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ചൊവ്വയും പാപന്മാരാകുന്നു. ശുക്രൻ മാത്രം ശുഭനാണെങ്കിലും കുജശുക്രസംബന്ധം രാജയോഗപ്രദമാണ്. വ്യാഴം ദ്വിതീയാധിപത്യം കൊണ്ടു മാരകമാണെങ്കിലും മരണഫലത്തെ ചെയ്യുന്നതല്ല. ചന്ദ്രൻ മുതലായ മറ്റു പാപന്മാർക്കാണ് മരണകർത്തൃത്വമുള്ളത്. ശനിക്ക്‌ ലഗ്നാധിപത്യവും ദ്വാദശാധിപത്യവും ബുധനു പഞ്ചമാഷ്ടമാധിപത്യവും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശുഭാശുഭസമത്വം കല്പിക്കാം. എന്നാൽ അന്യഗ്രഹസാഹചര്യംകൊണ്ട് ഈ ഫലത്തിന് അല്പം ആധിക്യന്യൂനതകളും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ സൂര്യൻ മാരകസ്ഥാനാധിപനാണെങ്കിലും യോഗകർത്താവാണെന്നു ചില ആചാര്യന്മാർക്കഭിപ്രായമുണ്ട്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.