വൃശ്ചികലഗ്നവിചാരം

ബുധാരകവയഃ പാപാസ്സുധാംശുരതിശോഭനഃ
സൂര്യാചന്ദ്രമസൗ യോഗകാരകൗ കീടജന്മനഃ

ന നിഹന്തി ഗുരുഃ പാപാ ഘ്നന്തി സൗമ്യാദയസ്ത്രയഃ
രാജയോഗപ്രദാവത്ര ഭാഗ്യസ്ഥൗ ധിഷണോഡുപൗ.

സാരം :-

വൃശ്ചികലഗ്നത്തിൽ ജനിച്ചവന് ബുധനും ചൊവ്വയും ശുക്രനും പാപന്മാരാകുന്നു. ചന്ദ്രൻ യോഗകർത്താവും ഏറ്റവും ശുഭനുമാണ്. നവമാധിപനായ ചന്ദ്രന്റേയും ദശമാധിപനായ സൂര്യന്റേയും യോഗദൃഷ്ട്യാദിസംബന്ധം വിശേഷാൽ ശുഭത്തെചെയ്യുന്നതാണ്. മാരകാധിപനാണെങ്കിലും വ്യാഴം മൃത്യുപ്രദനല്ല. ബുധകുജശുക്രന്മാർതന്നെ മാരകന്മാരാകുന്നു. വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് ഒമ്പതാംഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് രാജയോഗമാണ്. ഇവിടെ സൂര്യന്റെ ശുഭത്വം തുച്ഛമാകുന്നു. തൃതീയചതുർത്ഥാധിപനായിരിക്കുന്ന ശനി സമഫലപ്രദനുമാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.