ദേവന്മാ൪ക്കെല്ലാം ഉത്സവാഘോഷം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

അഥ പ്രതിഷ്ഠാസ്നപനാദ്യനന്തരം
സമാചരേത്സ൪വ്വസു പ൪വ്വസൂത്സവം
തതോƒനുസംവത്സരമുക്തവാസര-
വ്യവസ്ഥയാ ചാഖിലസമ്പദാപ്തയേ

സാരം :-

പ്രതിഷ്ഠചെയ്തു കലശാഭിഷേകം ചെയ്‌താല്‍  ദേവന്മാ൪ക്കെല്ലാം ഉത്സവാഘോഷം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നീട് ആണ്ടുതോറും പ്രതിഷ്ഠാനക്ഷത്രത്തിലോ അതാത് ദേവന്മാ൪ക്ക് വിഹിതങ്ങളായ നക്ഷത്രങ്ങളിലോ ഉത്സവാഘോഷം ആചരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ വ൪ഷംതോറുമുള്ള ഉത്സവം ആദ്യനിശ്ചയമനുസരിച്ചു മാസം, നക്ഷത്രം, ദിവസം ഈ നിശ്ചയം തെറ്റാതെ ആചരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ ഉത്സവങ്ങള്‍ ഐശ്വര്യത്തിനു കാരണങ്ങളാകയാല്‍ നിശ്ചയമായും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.