ദേവപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യേണ്ടതാണ്

തത്രോപവിശ്യ സകളീകൃതച൪ച്ചിതാത്മാ
സംപ്രീണിതസ്വഗുരുവ൪യ്യഗണാധിനാഥഃ
വിപ്രാന്‍ പ്രത൪പ്പ്യ തപനീയഗവാദി ദത്വാ
മൗഹൂ൪ത്തികോത്തമസമുക്തവിവിക്തലഗ്നേ
ദേവം പ്രതിഷ്ഠാപയേദിതിശേഷഃ

സാരം :-

ദേവപ്രതിഷ്ഠാക൪ത്താവായ താന്ത്രികന്‍ വിധിപ്രകാരമുള്ള ആസനത്തില്‍ ഇരുന്നു സകളീരൂപമായ ധ്യാനത്തില്‍ ആത്മപൂജയും ഗുരു, ഗണപതി മറ്റു ഇഷ്ടദേവന്മാ൪ എന്നിവരെ പൂജിച്ചു ബ്രാഹ്മണ൪ക്ക് സ്വ൪ണ്ണം, പശു, വസ്ത്രം മുതലായവയെ ദാനം ചെയ്തു ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവജ്ഞനാല്‍ (ജ്യോതിഷി) നി൪ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട മുഹൂ൪ത്തസമയത്ത് ദേവപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.