കന്യകാപ്രായത്തില്‍ തന്നെ ദുഷ്ടയായിത്തീരും

കന്യൈവ ദുഷ്ടാ വ്രജദീഹ ദാസ്യം
സാധ്വീ സമായാ കുചരിത്രയുക്താ
ഭൂമ്യാത്മജ൪ക്ഷേ ക്രമശോംശകേഷു
വക്രാ൪ക്കി ജീവേന്ദുജ ഭാ൪ഗ്ഗവാണാം

സാരം :-

സ്ത്രീ ജനിച്ച ലഗ്നം, ചന്ദ്രലഗ്നം ഇതിലൊന്ന് കുജക്ഷേത്രങ്ങളായ മേടം - വൃശ്ചികം രാശികളിലൊന്നാവുകയും ആ ലഗ്നചന്ദ്രന്മാരിലോന്നിന് കുജത്രിംശാംശകം വരികയും ചെയ്‌താല്‍ കന്യകാപ്രായത്തില്‍തന്നെ ദുഷ്ടയായിത്തീരും. ശനി ത്രിംശാംശകം വന്നാല്‍ ദാസ്യവൃത്തി ചെയ്തു ജീവിക്കും. ഗുരുത്രിംശാംശകം വന്നാല്‍ പതിവ്രതയായിത്തീരും. ബുധത്രിംശാംശകം വന്നാല്‍ കപടസ്വഭാവക്കാരിയാവും. ശുക്രത്രിംശാംശകം വന്നാല്‍ ദു൪ന്നടപ്പുള്ളവളാവും.