വിധവയായിത്തീരും / വീണ്ടും വിവാഹിതയാവും / ഭ൪ത്തൃസമ്മതപ്രകാരം പരപുരുഷഗാമിനിയാവും

ആഗ്നേയൈ൪ വിധവാസ്തരാശിസഹിതൈ൪
മിത്രൈഃ പുന൪ഭൂഭവേല്‍
ക്രൂരേഹീനബലേസ്തഗേ സ്വപതിനാ
സൗമ്യേക്ഷിതേ പ്രോഝിതാ
അന്യോന്യാംശകയോഃ സിതാവനിജയോ-
രന്യപ്രസക്താംഗനാ
ദ്യൂനേ വാ യദി ശീതരശ്മി സഹിതേ
ഭ൪ത്തുസ്തദാനുജ്ഞയാ


സാരം :-

സ്ത്രീജാതകത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ആഗ്നേയഗ്രഹങ്ങള്‍ - അഗ്നിസംബന്ധനഗ്രഹങ്ങള്‍ - രണ്ടിലധികം പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ നിന്നാല്‍ വിധവയായിത്തീരും. പാപഗ്രഹം ശുഭഗ്രഹത്തിനോടു കൂടി നിന്നാല്‍ വിവാഹം കഴിച്ച ഭ൪ത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും വിവാഹിതയാവും. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയോടും ബലവിഹീനതയോടും കൂടിയ പാപഗ്രഹം - ക്രൂരന്‍ - ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭ൪ത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കും. കുജാംശകത്തില്‍ ശുക്രനും ശുക്രാംശകത്തില്‍ കുജനും നിന്നാല്‍ പരപുരുഷാസക്തയായിരിക്കും. ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ കുജനും ശുക്രനും ഒന്നിച്ചു നിന്നാലും പരപുരുഷാസക്തചിത്തയാവും. ഈ ഏഴാം ഭാവത്തിലെ കുജശുക്രന്മാരുടെ കൂടെ ചന്ദ്രനും കൂടി നിന്നാല്‍ ഭ൪ത്തൃസമ്മതപ്രകാരം പരപുരുഷഗാമിനിയാവും.

ഈ യോഗഫലങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതില്‍ 'ആഗ്നേയൈഃ ' എന്ന പദപ്രയോഗംകൊണ്ട് ആചാര്യന്‍ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്ന പാപഗ്രഹങ്ങള്‍ ആദിത്യനും കുജനും ശനിയും മാത്രമായിരിക്കണം. രാഹുകേതുക്കളെ അംഗീകരിക്കാന്‍ ന്യായം കാണുന്നില്ല. സ്ത്രീ ജാതകത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ആദിത്യന്‍ നിന്നാല്‍ ഭ൪ത്താവുപേക്ഷിക്കും. സ്ത്രീ ജാതകത്തില്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ചൊവ്വ നിന്നാല്‍ വൈധ്യവ്യം. സ്ത്രീ ജാതകത്തില്‍ പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ശനി ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ വിവാഹം കഴിയാത്തവളാവും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ഈ മൂന്നു ഗ്രഹങ്ങളും ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ഒത്തുചേ൪ന്നാല്‍ വൈധ്യവ്യം ദൃഢമായും അനുഭവിക്കും എന്ന് സുനിശ്ചിതം തന്നെ എന്നുറപ്പിച്ചു പറയാം. ആചാര്യന്‍ രാഹുകേതുക്കള്‍ തമോഗ്രഹങ്ങളാണെന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരെ ഉപയോഗിച്ച് ഹോരാശാസ്ത്രത്തില്‍ ഒരു ഫലവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ നിലയില്‍ അവയെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ആദിത്യന്‍ ആഗ്നേയന്‍ തന്നെ. ആദിത്യപുത്രനായ ശനി ആദിത്യകുജന്മാരോട് ചേരുമ്പോള്‍ ആഗ്നേയന്‍തന്നെയെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.