സമ്പന്ന / നി൪ദ്ധന കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്യും

ദാരേശേ ബലസമ്പൂ൪ണ്ണേ
വിവാഹോ ധനിനാം കുലാത്
ബലഹീനോ ദരിദ്രാണാം
നസ്യാദ്രൂപവതീ ച സാ

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍ ബലസമ്പൂ൪ണ്ണനായിരുന്നാല്‍ സമ്പന്നകുടുംബത്തില്‍ നിന്നും വിവാഹം നടക്കും. 

ഏഴാം ഭാവാധിപന്‍ ബലഹീനനായിരുന്നാല്‍ നി൪ദ്ധനകുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് രൂപഭംഗി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്യും.