ശാക്തേയം എന്താണ്?

സാധകനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതചര്യയാണ് ശാക്തേയം. സഗുണോപാസനയിലൂടെ സ്വജീവിതം അർത്ഥപൂർണ്ണമാക്കി കൈവല്യാവസ്ഥ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു സോപാനമാണ് ഇത്. യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണാ ധ്യാന സമാധികളാകുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗചര്യതന്നെയാണ് ഈ മാർഗ്ഗം. നിരന്തരമായ മന്ത്രാനുസന്ധാനമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതായത് ആദിപരാശക്തിയുടെ ഉപാസന തന്നെ. അതാവട്ടെ ദശമഹാവിദ്യകളായി സങ്കല്‌പിച്ച് അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദ്യയെ നിരന്തരം അനന്യഭക്തിയോടെ സേവിക്കുകയെന്നതാകുന്നു. പൂജാദികളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഉപാധികളായി വർത്തിക്കുന്നു.

ഭാരതത്തിലുടനീളം കൗളധർമ്മം എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ഈ സമ്പ്രദായത്തിൽ ദശമഹാവിദ്യകളെ പൂജിക്കുന്നു. അവയാകട്ടെ, കാളി, താര, ഛിന്നമസ്ത, ബഗളാമുഖി, ധൂമാവതി, മാതംഗി, ഭുവന, ഭൈരവി, കമല, ഷോഢശി എന്നിവയാകുന്നു. ഈ ദശമഹാവിദ്യകളുടെ ഉപാസന അദ്വൈത സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഉപാധിയുമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.