സൂര്യന്റെ / ചന്ദ്രന്റെ / ചൊവ്വയുടെ / വ്യാഴത്തിന്റെ / ശനിയുടെ / രാഹുകേതുക്കളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുള്ള ബുധന്റെ ദശാകാലം

രവിണാ സംയുതേ സൗമ്യേ മാതുർവ്വാ മരണം വിപൽ
ശശിനാ സംയുതേ ദൃഷ്‌ടേ സ്വല്പലാഭം തഥാ സുഖം

കുജേന സഹിതേ ദൃഷ്‌ടേ വ്രണരോഗീ ഭവേന്നരഃ
ഗുരുണാ സംയുതേ ദൃഷ്‌ടേ സർവ്വം ദത്വാ ഹരിഷ്യതി.

ശുക്രേണ സംയുതേ ദൃഷ്ടേ കളത്രസ്യ രുജാ ഭവേൽ
ബന്ധുനാശോ വിവാദശ്ച ദുഃഖം മന്ദേക്ഷിതാന്വിതേ.

രാഹുകേതുയുതേ ദൃഷ്‌ടേ ചോരഭീതിസ്സുഹൃൽക്ഷയം
ഭ്രമം പാണ്ഡ്വാദികം രോഗം വിപത്തിശ്ശത്രുപീഡനം.

സാരം :-

സൂര്യനോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം മാതാവിനു മരണമോ ദുഃഖമോ ഉണ്ടാകും.

ചന്ദ്രന്റെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഉള്ള ബുധന്റെ ദശാകാലം അല്പധനവും അല്പസുഖവും അനുഭവിക്കും.

ചൊവ്വയുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുള്ള ബുധന്റെ ദശാകാലം വ്രണരോഗമുണ്ടാകും.

വ്യാഴത്തിന്റെ യോഗദൃഷ്ടികളുള്ള ബുധന്റെ ദശാകാലം പലവിധത്തിൽ കാര്യഗുണവും അതുകൾക്ക് നാശവും സംഭവിക്കും. എങ്കിലും ഭൂമിലാഭം പുത്രലാഭം രാജപ്രസാദം മുതലായ ചില ഗുണങ്ങൾകൂടി അക്കാലത്ത് അനുഭവിയ്ക്കുമെന്ന് ഗ്രന്ഥാന്തരവചനമുണ്ട്.

ശുക്രന്റെ യോഗദൃഷ്ടികളുള്ള ബുധന്റെ ദശാകാലം ഭാര്യയ്ക്ക് രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ശനിയുടെ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഉള്ള ബുധന്റെ ദശാകാലം ബന്ധുനാശവും വ്യവഹാരവും സംഭവിക്കും.

രാഹുകേതുക്കളുടെ യോഗദൃഷ്ടികളുള്ള ബുധന്റെ ദശാകാലം കള്ളന്മാരിൽനിന്നും ശത്രുക്കളിൽനിന്നും ഉപദ്രവവും ബന്ധുനാശവും ബുദ്ധിഭ്രമവും പാണ്ഡ്വാദിരോഗപീഡയും ആപത്തുകളും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവവും സംഭവിക്കും.

ഗുളികനോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം അനിഷ്ടഫലപ്രദമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.